Časté otázky

ČASTÉ OTÁZKY

Čo Vás najviac zaujíma

Mediácia

Advokát v zmysle zákona je právnym poradcom klienta. Jeho práca samozrejme nie je len zastupovanie svojich klientov na súde. Veľká časť činnosti advokáta spočíva v tzv. nesporovej agende (pomáha svojmu klientovi pri uzatváraní zmlúv, vybavuje podklady alebo povolenia, hľadá právne riešenia podľa požiadaviek klienta). Častokrát advokát za klienta vyjednáva pri obchodných rokovaniach alebo takéto rokovanie advokát vedie. Jeho úlohou je vždy dávať právne rady a pokiaľ ide o sporové záležitosti, môže zastupovať iba jednu stranu sporu.

Mediácia má zmysel vtedy, ak je problém medzi dvoma stranami založený prevážne na neschopnosti vzájomne komunikovať. Nemusí pritom isť o absolútne prerušenie vzájomnej komunikácie, niekedy napr. manželia v rozvodovom konaní nie sú schopní hovoriť objektívne o tom, ako si predstavujú ďalšie fungovanie, čo sa týka detí, hoci inak sú schopní riešiť bežné záležitosti. Inokedy je vzťah (napríklad v prípade susedov, ktorí boli navyše aj rodinne spriaznení) narušený tak vážne, že každá debata, hoci aj začatá v úmysle sa dohodnúť, skončí pri obvineniach, kto komu v minulosti čo urobil. Osoba mediátora slúži ako komunikačný most medzi sporiacimi sa stranami. Úlohou mediátora nie je spor medzi danými stranami rozhodnúť, mediátor má napomôcť vytvoriť a udržať počas priebehu riešenia sporu atmosféru, ktorá umožní stranám komunikovať, pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre účastníkov, ktorá je výsledkom ich kreatívneho procesu.

Mediátor bez ohľadu na to, že môže mať právne vzdelanie, neposkytuje ani pred ani počas mediačných stretnutí žiadne právne rady, nakoľko zmyslom mediácie je dohodnúť sa tak, aby dohoda odrážala vnútorné záujmy všetkých zúčastnených, nie právne stanoviská. Pokiaľ si to strany želajú, môžu dohodnuté závery posúdiť pred podpisom mediačnej dohody ich právni zástupcovia.

 

V prípade ak sa z akéhokoľvek dôvodu odmietate osobne stretnúť s druhou stranou sporu je možné využiť inú formu mediácie (napr. tzv. „shuttle“ mediácia, online mediácia), pri ktorej osobné stretnutie sporiacich sa strán nie je nutné. 

Jednou z veľkých výhod mediácie je však obnova vzájomnej komunikácie a normalizácia vzťahov. Preto je vhodné nevyhýbať sa osobnému stretnutiu, ktoré Vám skúsený komunikátor – mediátor uľahčí.

Ak však mediátor počas mediácie zistí skutočnosti, ktoré znemožňujú jej korektný priebeh (napr. zrejmá dominancia jednej zo strán sporu, resp.  submisivita; rastúca agresivita jedného, alebo oboch účastníkov; iritácia; osočovanie atď.), sám mediátor stranám navrhne jednu z vyššie uvedených foriem mediácie.

Účasť na mediácii je dobrovoľná.

V prípade, že druhá strana sporu pozvanie na mediáciu neprijme, mediátor Vám môže vystaviť písomné potvrdenie o odmietnutí mediácie, ktoré môžete použiť pre účely súdneho konania.

Tým na súde môžete preukázať Vašu dobrú vôľu a snahu o zmierlivé vyriešenie sporu, čo súd vždy pozitívne zohľadňuje.

Mediačný PROCES sa skladá z jedného alebo viacerých mediačných STRETNUTÍ.

Dĺžka trvania mediačného PROCESU závisí od viacerých faktorov ako sú zložitosť sporu, počet strán sporu a ich možnosti, naliehavosť prípadu a náročnosť dosiahnutia dohody medzi stranami.

Na rozdiel od súdneho konania, sa trvanie mediačného procesu počíta v dňoch a týždňoch, pri veľmi komplikovaných sporoch v mesiacoch, každopádne nie v rokoch. Jednoduchšie konflikty je možné vyriešiť už na prvom sedení, ale väčšinou sú potrebné tri až štyri, v komplikovanejších prípadoch aj viac stretnutí.

V prípade spotrebiteľských sporov je trvanie mediačného PROCESU obmedzené lehotou max. 90 dní. Spotrebiteľským sporom sa však nevenujem.

V prípade ostatných sporov je trvanie mediačného PROCESU obmedzené lehotou max. 6 mesiacov. Lehotu je v tomto prípade možné predĺžiť po dohode strán sporu.

Samotné mediačné STRETNUTIE trvá podľa časových možností účastníkov od jednej do niekoľkých hodín.

Celková dĺžka trvania mediačných STRETNUTÍ v bežných sporoch zväčša nepresiahne 3-4 hodiny. Ak to časové možnosti účastníkov a ich pripravenosť k dohode umožňujú, je možné ukončiť spor kvalitnou dohodou v priebehu 1-2 dní od podpísania Dohody o začatí mediácie.

 

Iniciátor mediácie je osoba, ktorá osloví mediátora s problémom, ktorý má v záujme riešiť. Mediátor posúdi vhodnosť riešenia sporu  mediáciou a následne osloví druhú stranu sporu (telefonicky, písomne) s otázkou, či má záujem pokúsiť sa vyriešiť spor mimosúdne, dohodou. V prípade, ak druhá strana záujem prejaví, mediátor jej zašle informácie o priebehu mediácie a dohodne termín spoločného stretnutia.

Mediácia začína úvodným stretnutím, na ktorom mediátor všetky strany oboznámi so základnými zásadami. Strany podpisujú Dohodu o začatí mediácie, ktorej náležitosťami je najmä určenie predmetu mediácie, dohoda o osobe mediátora, jeho odmene a iné procesné náležitosti. V zmysle zákona o mediácii musí byť Dohoda o začatí mediácie zaregistrovaná v centrálnom notárskom registri listín a podpisy na nej sa musia osvedčiť. Po uzavretí Dohody o začatí mediácie pokračuje proces mediácie samotným hľadaním riešenia sporových otázok. Pokiaľ strany nedospejú k vzájomnej dohode už na prvom stretnutí, môže mediácia pokračovať opätovnými stretnutiami.

V prípade úspešnej mediácie podpisujú zúčastnené strany na záver Mediačnú dohodu, ktorej obsahom je výsledok mediácie. Touto dohodou sú strany viazané a v prípade, ak sa tak dohodnú, môžu dohodu uzavrieť vo forme notárskej zápisnice alebo môžu si dať dohodu schváliť súdom ako súdny zmier.

 

 

 

Je na rozhodnutí klienta, či svoje rozhodnutia spisované do konečnej Mediačnej dohody chce prediskutovať samostatne s akýmkoľvek externým poradcom ako je napr. advokát, účtovník, terapeut, daňový poradca atď. To znamená, že napr. advokát Vás môže informovať o Vašich zákonných právach a skontrolovať konečnú Mediačnú dohodu. 

V prípade záujmu svojim klientom poskytnem zoznam overených externých poradcov (advokát, klinický psychológ, účtovník, daňový poradca, finančný poradca, realitný maklér..). Váš externý poradca (napr. advokát) sa tak stáva súčasťou Vášho sporového tímu.