Mediácia

Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré zaradilo mediáciu priamo do svojho právneho systému. Stalo sa tak prijatím Zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. 

Mediácia je neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia konfliktov, prostredníctvom mediátora, mimosúdnou cestou. Patrí medzi tzv. alternatívne spôsoby riešenia sporov (Alternative Dispute Resolution, alebo ADR). Ide o metódu, ktorá je súborom rôznych, predovšetkým komunikačných techník.

Je to mimosúdne riešenie sporov. Spôsob ako odstrániť konflikt, akúkoľvek prekážku v medziľudských vzťahoch bez toho, aby sme museli podávať žalobu na súd.

Cieľom mediácie je dosiahnutie dohody, ktorá je pre obidve strany akceptovateľná. Rešpektuje ich záujmy a potreby. Strany sporu odchádzajú s pocitom, že ich želania boli vypočuté a bola im venovaná patričná a nutná pozornosť. Odnášajú si dohodu, pri ktorej sa plne podielali na jej tvorbe a obsahu. Následkom sú potom zachované medziľudské alebo obchodné vzťahy. 

Mediačná dohoda ruší doterajšie sporné práva a nahradzuje ich právami novými vychádzajúcimi z obsahu mediačnej dohody. Tvorcami tejto dohody sú vždy strany sporu, nikdy mediátor. Oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom. Pokiaľ sa dohoda o mediácii nedosiahne, možno pokračovať v konaní na súde.

Táto zručnosť alebo disciplína je stará ako ľudstvo samo. Je nám prirodzené mediovať, vyriešiť si konflikty, nehádať sa, nechodiť na súd. Veď normálne je nesúdiť sa! Len sme to za tie roky trochu zabudli.

Mediačné konanie šetrí čas, peniaze a hlavne Vaše nervy. Konanie je rýchlejšie a diskrétnejšie.

Mediáciou úspešne vyriešite celý rad sporov v oblasti civilného práva – spory obchodné, občianske, rodinné/rozvodové, spotrebiteľské, etnické, environmentálne, pracovné a susedské.