Priebeh mediácie

Mediácia je postavená na princípe úplnej neformálnosti. Nemá žiadne záväzné procesné pravidlá. Spôsob ako bude prebiehať závisí na stranách sporu a profesných znalostiach a odbornosti mediátora.

Mediačné stretnutia môžu prebiehať za účasti všetkých strán sporu. Vtedy úlohou mediátora je usmerňovať a riadiť vzájomnú komunikáciu strán pri hľadaní vzájomne prijateľného riešenia ich sporu.

Mediátor však môže navrhnúť aj individuálne stretnutia jednotlivých strán sporu. Predovšetkým v prípade, ak je nevyhnutné precizovať a vyjasniť si niektoré aspekty očakávaní v spore. Ak by tieto očakávania neboli vypovedané jednou stranou v prípade, že by stretnutie prebiehalo za účasti všetkých strán.

V podstate priebeh a dĺžka mediácie závisí na stranách sporu a ich ochote jednať. To všetko sa deje za použitia mediačných techník a metód, ktoré závisia na odborných zručnostiach a osobných skúsenostiach mediátora.

TRVANIE MEDIÁCIE

Mediácia môže trvať od cca 2 hodín až do niekoľko dní až týždňov. Závisí to od zložitosti sporu, časových možností účastníkov, ochote úprimne hľadať riešenie a nielen protiargumenty.

Vždy však platí, že ktorákoľvek zo strán sporu (aj mediátor) môže mediáciu kedykoľvek z vlastnej vôle ukončiť (napr. ak mediácia prekračuje časový rámec, ktorý bola strana sporu ochotná poskytnúť atď).

Ak sú klienti netrpezliví a očakávajú rýchlu dohodu, ideálne do hodiny, tak sa ich spýtam: Ako dlho sa vám rúcal vzťah? Ako dlho to trvalo? Každý proces si vyžaduje čas. Je nereálne očakávať, že šibnutím čarovného prútika urobím zázrak na počkanie!