Etický kódex

Etický kódex mediátora

Preambula

Mediátor by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom, môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie a jej propagácie medzi laickou verejnosťou.

Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1

Vzťah mediátora k stranám sporu

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:

 • dobrovoľnosti ich účasti,
 • možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť,
 • skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán,
 • odplatnosti služby mediátora na základe dohody,
 • úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody, o dôvernosti celého procesu.

Článok 2

Vedenie procesu mediácie

Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:

 • nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť,
 • vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,
 • koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu,
 • zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie,
 • je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,
 • vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,
 • v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,
 • mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Článok 3

Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Mediátor:

 • nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,
 • verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.
 •  

Článok 4

Záväzky mediátora k profesii

Mediátor:

 • nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,
 • verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.
 • by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom, môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie a jej propagácie medzi laickou verejnosťou.

Etický kódex mediátora 2021