Cenník

Všeobecné platobné podmienky:
  • Platbu je možné vykonať na bankový účet mediátora IBAN SK 81 1100 0000 0026 1379 0534.
  • Každá zúčastnená strana platí pomerne – ak sú dvaja, tak každý polovicu dohodnutej odmeny, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
  • Uvedené hodinové sadzby cien sa účtujú za každú začatú (i neúplnú) hodinu stretnutia.
  • Ceny v mediácii sa hradia bez ohľadu na výsledok mediácie. Vzhľadom na dobrovoľnosť mediácie mediátor nezodpovedá za účasť strán na mediácii, ani za uzatvorenie Dohody o mediácii.
  • Ceny sú konečné, nie som je platca DPH.
  • Pri poskytovaní služieb v anglickom jazyku si cenu s klientom dohodneme vopred.
  • V prípade, že klient zruší dohodnutý termín stretnutia neskôr ako 24h vopred, je nutné uhradiť plnú cenu za hodinu. To isté platí, ak klient na dohodnuté stretnutie v stanovený čas nepríde.
  • Ceny platia rovnako pre osobnú aj online mediáciu.
  • V Cenníku nie sú zahrnuté poplatky, ktoré sa hradia iným osobám, napr. notárovi, advokátovi, alebo znalcovi a pod. – hradenie takýchto poplatkov však bude vopred so stranami mediácie odsúhlasené.

 

Cenník platný od 14.02.2022