Mediácia

ČO JE MEDIÁCIA?

Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré zaradilo mediáciu priamo do svojho právneho systému. Stalo sa tak prijatím Zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. 

Mediácia je neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia konfliktov, prostredníctvom mediátora, mimosúdnou cestou. Patrí medzi tzv. alternatívne spôsoby riešenia sporov (Alternative Dispute Resolution, alebo ADR). Ide o metódu, ktorá je súborom rôznych, predovšetkým komunikačných techník.

Je to mimosúdne riešenie sporov. Spôsob ako odstrániť konflikt, akúkoľvek prekážku v medziľudských vzťahoch bez toho, aby sme museli podávať žalobu na súd.

Cieľom mediácie je dosiahnutie dohody, ktorá je pre obidve strany akceptovateľná. Rešpektuje ich záujmy a potreby. Strany sporu odchádzajú s pocitom, že ich želania boli vypočuté a bola im venovaná patričná a nutná pozornosť. Odnášajú si dohodu, pri ktorej sa plne podielali na jej tvorbe a obsahu. Následkom sú potom zachované medziľudské alebo obchodné vzťahy. 

Mediačná dohoda ruší doterajšie sporné práva a nahradzuje ich právami novými vychádzajúcimi z obsahu mediačnej dohody. Tvorcami tejto dohody sú vždy strany sporu, nikdy mediátor. Oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom. Pokiaľ sa dohoda o mediácii nedosiahne, možno pokračovať v konaní na súde.

Táto zručnosť alebo disciplína je stará ako ľudstvo samo. Je nám prirodzené mediovať, vyriešiť si konflikty, nehádať sa, nechodiť na súd. Veď normálne je nesúdiť sa! Len sme to za tie roky trochu zabudli.

Mediačné konanie šetrí čas, peniaze a hlavne Vaše nervy. Konanie je rýchlejšie a diskrétnejšie.

Mediáciou úspešne vyriešite celý rad sporov v oblasti civilného práva – spory obchodné, občianske, rodinné/rozvodové, spotrebiteľské, etnické, environmentálne, pracovné a susedské. 

KTO JE MEDIÁTOR?

Mediátor je kvalifikovaný odborník na komunikáciu a riešenie sporov.

Slúži ako “komunikačný most” medzi účastníkmi. Jeho úlohou je sprostredkovať komunikáciu medzi dvoma rozhádanými stranami, pomôcť im formulovať ich potreby a záujmy a pomocou odborných znalostí umožniť stranám sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie, ktorým bude spor odstránený a napravený. Mediátor nikdy nerozhoduje ani nesúdi.

Trošku nadnesene môžem povedať, že ako mediátor som najlepší priateľ sporových strán:) To znamená niekto, kto pomáha ľuďom, ktorí majú spor, aby ho prekonali a našli riešenie, ktoré im bude vyhovovať. A aby nemuseli ísť na súd a tráviť tam dlhé dni/mesiace.

Mediátorom (v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii  § 3) môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora príjme. Register mediátorov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zároveň vedie aj register mediačných centier a register mediačných vzdelávacích inštitúcií. Zoznam mediátorov, mediačných centier a mediačných vzdelávacích inštitúcií je zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR – www.justice.gov.sk.

Ľudia v hneve nevedia vypočuť a porozumieť druhú stranu, tu im ponúknem pomocnú ruku. Nevedia pomenovať svoje potreby, ale vedia ich popísať a to stačí na to, aby sme spolu pomenovali o akú potrebu ide. To je moja práca.

Mediátor musí byť neutrálna osoba. Nezávislosť a nestrannosť mediátora sú nevyhnutnými atribútmi výkonu mediácie.

Mediátor je čiastočne psychológ, čiastočne je to o komunikačných schopnostiach a zo skúsenosti viem, že je dobré mať dostatočný právny rozhľad.

Dôležité je tiež spomenúť, že mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

 

AKÉ SÚ UČINKY DOHODY O MEDIÁCII?

Dohoda, ktorá je výsledkom mediácie nie je sama o sebe exekučným titulom. Vykonateľnosť tejto dohody si však strany sporu môžu poistiť spôsobom vymedzeným v zákone č. 420/2004 Z. z. o mediácii, § 15 ods. 2 zákona, v zmysle ktorého : “ Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

– spísaná vo forme notárskej zápisnice
– schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.“

KEDY MÁ MEDIÁCIA ŠANCU NA ÚSPECH?

  1. Ak obe strany sporu súhlasia s účasťou na mediácii.
  2. Ak strany sporu nezastávajú názor, že v spore nutne musí byť jedna strana víťazom a druhá porazeným.
  3. Ak strany sporu, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu sú závislé na vzriešení sporu (rodiny, susedia, kolegovia v práci, majitelia firiem atď.)
  4. Ak obe strany sporu majú istý pocit zodpovednosti za konflikt medzi nimi.
  5. Ak spor a jeho možné riešenie dáva priestor pre hľadanie dohôd, ktoré vyhovujú obom stranám sporu. To znamená, že existuje viac ako jedno či dveč riešenia.
  6. Ak sú strany sporu schopné komunikovať aspoň na minimálnej úrovni tak, aby bola možná výmena informácií.