Výsledky mediácie

AKÉ SÚ MOŽNÉ VÝSLEDKY MEDIÁCIE?

Rozoznávame až sedem možných spôsobov ukončenia mediácie a len jedným z nich je spísanie mediačnej dohody, ktorá rieši celý konflikt sporných strán. Mediácia môže skončiť nasledovne:

Dohoda je zrozumiteľná a reálne uskutočniteľná.

Nevyriešené sporné body môžu byť ďalej riešené súdnou cestou alebo arbitrážou.

Strany sporu sa dohodli, že jednanie o konflikte bude pokračovať v budúcnosti, pričom dátum pokračovania nemusí byť stanovený.

Strany sporu sa zhodnú, že uzatvorenie vzájomnej dohody nie je možné.

Strany sporu sa nevedia zhodnúť na žiadnom spoločnom výsledku a proces mediácie ukončia. Strana sporu môže ukončiť mediáciu aj bez udania dôvodu, či súhlasu mediátora alebo druhej strany.

Mediátor usúdi, že nie je možné dospieť k dohode medzi stranami sporu.

KEDY MÁ MEDIÁCIA ŠANCU NA ÚSPECH?

  1. Ak obe strany sporu súhlasia s účasťou na mediácii.
  2. Ak strany sporu nezastávajú názor, že v spore nutne musí byť jedna strana víťazom a druhá porazeným.
  3. Ak strany sporu, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu sú závislé na vzriešení sporu (rodiny, susedia, kolegovia v práci, majitelia firiem atď.)
  4. Ak obe strany sporu majú istý pocit zodpovednosti za konflikt medzi nimi.
  5. Ak spor a jeho možné riešenie dáva priestor pre hľadanie dohôd, ktoré vyhovujú obom stranám sporu. To znamená, že existuje viac ako jedno či dveč riešenia.
  6. Ak sú strany sporu schopné komunikovať aspoň na minimálnej úrovni tak, aby bola možná výmena informácií.