Prečo mediácia a nie súd?

Výhody mediácie v skratke

Mediácia skutočne prináša niekoľko nesporných výhod v porovnaní so súdnym procesom

 • dobrovoľnú účasť strán sporu, účastníci ju môžu kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť
 • mať súkromie a záruku uchovania dôverných informácií
 • vyhnúť sa finančne drahému a časovo náročnému súdnemu sporu . Väčšina sporov môže byť vyriešená v priebehu jedného či dvoch sedení.
 • ušetriť peniaze. Náklady na mediáciu sú podstatne nižšie ako súdne poplatky. Mediáciu je možné začať aj po podaní žaloby na súde. V prípade, ak bude mediácia úspešná do začiatku začiatku prvého pojednávania, sporovým stranám sa vráti 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak sporové strany ukončia konanie schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší.
 • vyhnúť sa psychicky zaťažujúcemu súdnemu konaniu, kde súd často zaujímajú aj fakty či udalosti z Vašej minulosti, dochádza k známemu verejnému „praniu špinavého prádla“
 • jednať v neformálnom a bezpečnom prostredí
 • v prípade rozhádaných strán, ktoré spolu nemôžu vôbec komunikovať, ale sú ochotné riešiť spor dohodou, je možné viesť mediáciu oddelene s každou stranou zvlášť
 • mať kontrolu nad procesom riešenia sporu a jeho výsledok
 • pochopiť druhú stranu a sami byť pochopení vo vnímaní a prežívaní danej situácie
 • znížiť napätie a zlepšiť vzájomné vzťahy a napriek dočasným sporom si uchovať a skvalitniť priestor pre prípadnú budúcu spoluprácu
 • výrazne zlepšiť spokojnosť zúčastnených strán s formou dohody a jej následného dodržiavania
 • získať právne záväznú dohodu, ktorá ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo ako súdny zmier je aj priamo vymáhateľná.