Mediátor

Mediátor je kvalifikovaný odborník na komunikáciu a riešenie sporov.

Slúži ako “komunikačný most” medzi účastníkmi. Jeho úlohou je sprostredkovať komunikáciu medzi dvoma rozhádanými stranami, pomôcť im formulovať ich potreby a záujmy a pomocou odborných znalostí umožniť stranám sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie, ktorým bude spor odstránený a napravený. Mediátor nikdy nerozhoduje ani nesúdi.

Trošku nadnesene môžem povedať, že ako mediátor som najlepší priateľ sporových strán:) To znamená niekto, kto pomáha ľuďom, ktorí majú spor, aby ho prekonali a našli riešenie, ktoré im bude vyhovovať. A aby nemuseli ísť na súd a tráviť tam dlhé dni/mesiace.

Mediátorom (v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii  § 3) môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora príjme. Register mediátorov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zároveň vedie aj register mediačných centier a register mediačných vzdelávacích inštitúcií. Zoznam mediátorov, mediačných centier a mediačných vzdelávacích inštitúcií je zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR – www.justice.gov.sk.

Ľudia v hneve nevedia vypočuť a porozumieť druhú stranu, tu im ponúknem pomocnú ruku. Nevedia pomenovať svoje potreby, ale vedia ich popísať a to stačí na to, aby sme spolu pomenovali o akú potrebu ide. To je moja práca.

Mediátor musí byť neutrálna osoba. Nezávislosť a nestrannosť mediátora sú nevyhnutnými atribútmi výkonu mediácie.

Mediátor je čiastočne psychológ, čiastočne je to o komunikačných schopnostiach a zo skúsenosti viem, že je dobré mať dostatočný právny rozhľad.

Dôležité je tiež spomenúť, že mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

 
 

Mediátor Ing. Naďa Štefunková

Pôsobím v Trnave a mediáciou sa zaoberám už niekoľko rokov. Prosím, neváhajte ma kontaktovať.